Title ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ 2368/2011 ಪ್ರಕರಣದನ್ವಯ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದನ್ವಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಪುನರಾವಲೋಕನ (ದಿನಾಂಕ 27/04/1978 ರಿಂದ 01/01/2017)
No SSLR/EST/GL/15027/12/2017 ದಿನಾಂಕ 03/08/2017
Description ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ 2368/2011 ಪ್ರಕರಣದನ್ವಯ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದನ್ವಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಪುನರಾವಲೋಕನ (ದಿನಾಂಕ 27/04/1978 ರಿಂದ 01/01/2017) ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು
Title ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ 2368/2011 ಪ್ರಕರಣದನ್ವಯ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದನ್ವಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಪುನರಾವಲೋಕನ (ದಿನಾಂಕ 27/04/1978 ರಿಂದ 01/01/2017)
No SSLR/EST/GL/15027/12/2017 ದಿನಾಂಕ 03/08/2017
Description ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ 2368/2011 ಪ್ರಕರಣದನ್ವಯ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದನ್ವಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಪುನರಾವಲೋಕನ (ದಿನಾಂಕ 27/04/1978 ರಿಂದ 01/01/2017) ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
Title REGARDING DISMISS ORDERS OF SURVEYOR SRI RAVICHANDRA OF HUNAGUNDA TALUK
No SSLR/EST/DPS/18/2016 DATED 06/07/2017
Description REGARDING DISMISS ORDERS OF SURVEYOR SRI RAVICHANDRA OF HUNAGUNDA TALUK FOR MORE INFORMATION CLICK ON MORE BUTTON
Title ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ನಿರತ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಭೂಮಾಪಕರ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು
No ತಾಂತ್ರಿಕ/ತರಬೇತಿ/ಮುಂಬಡ್ತಿ.ಭೂ/01/2016-17 ದಿನಾಂಕ 16/06/2017
Description ಕಲಬುರಗಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ನಿರತ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಭೂಮಾಪಕರ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
Title ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿ ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಭೂಮಾಪಕ ಶಿಕ್ಷರ್ಣಾರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಕುರಿತು
No ಭೂಕಂನಿತ.ಸಂಸ್ಥೆ.ತಾಂ.ತರಬೇತಿ.14/16-17 ದಿನಾಂಕ 16/06/2017
Description ಮೈಸೂರು ಭೂಮಾಪನ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿ ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಭೂಮಾಪಕ ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
Title ಅಂಗವಿಕಲ ಮೀಸಲಾತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಾಪಕ ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಕುರಿತು
No ಭೂಕಂನಿತ.ಸಂಸ್ಥೆ.ತಾಂ.ತರಬೇತಿ12/2016-17 ದಿನಾಂಕ 16/05/2017
Description ಅಂಗವಿಕಲ ಮೀಸಲಾತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಾಪಕ ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
Title ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ನಿರತ ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಮಾಪಕರ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು
No ತಾಂತ್ರಿಕ /ತರಬೇತಿ/ಹೈ-ಕ.ಭೂ01/2016-17
Description ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ನಿರತ ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಮಾಪಕರ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
Title ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ .ಬಿ.ಗಣೇಶ್ ಬಾಂದು ಜವಾನರು, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಇವರ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರುಹಾಜರಿ ಕುರಿತು ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ
No ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಿಸ್ತು ಇತರೆ 44/2007-08 ದಿನಾಂಕ 09/12/2016
Description ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ .ಬಿ.ಗಣೇಶ್ ಬಾಂದು ಜವಾನರು, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಇವರ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರುಹಾಜರಿ ಕುರಿತು ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಕ್ ಮಾಡುವುದು
Title ದಿನಾಂಕ 01/01/2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಭೂಮಾಪಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
No SSLR/ADM/GRADATION LIST - 15027/07/2017 ದಿನಾಂಕ : 04-03-2017
Description ದಿನಾಂಕ 01/01/2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಭೂಮಾಪಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು "MORE" ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
Title ದಿನಾಂಕ 01/01/2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಭೂಮಾಪಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
No SSLR/ADM/GRADATION LIST - 15027/07/2017 ದಿನಾಂಕ : 04-03-2017
Description ದಿನಾಂಕ 01/01/2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಭೂಮಾಪಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು "MORE" ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
Next>>